MINE:s ESF-projekt SAMSPELET matchar utrikesföddas kompetens med näringslivets behov

ESFMINE logo

 

 

 

 

 

 

 

För att fler utrikesfödda personer med internationella meriter ska få arbete i Sverige som motsvarar deras kompetens driver MINE från och med den 1 september 2015 ESF-projektet Samspelet. Projektet utgår från en arbetsmodell som ska verka för ett mer inkluderande arbetsliv.

Samspelet är ett utvecklingsprojekt finansierat av ESF inom programområde 2 vars mål är att skapa en öppnare arbetsmarknad för utrikesfödda arbetssökande. Syftet med projektet är att få företag och organisationer att inse vikten av ett normkritiskt mångfaldsarbete där vi alla måste ta ansvar, öka den sociala inkluderingen samt förmedla insikten om att arbetet med mångfald är ett kontinuerligt och strategiskt utvecklingsarbete som vi aldrig kan prioritera bort.

Genom att i projektet utbilda nyckelpersoner och personer på ledande befattning i att förstå den egna arbetsplatsen och synliggöra och ifrågasätta vilka normer som finns där, det vill säga vilka som blir exkluderade – och varför, ska projektets samarbetspartners bli medvetna om sin egen arbetsplatskultur för att kunna öka förståelsen för mångfald. Även strategier i hur samarbetsföretagen kan arbeta med långsiktig konkret mångfaldsutveckling kommer att ingå och arbetet ska sedan aktivt fortsätta på respektive arbetsplats.

Parallellt med utbildningsinsatserna som bland annat kommer att beröra kompetensbaserad rekrytering baseras projektets arbetsmodell på en traineeverksamhet för utrikesfödda arbetssökande. Genom att skapa fysiska möten mellan arbetsgivare och projektdeltagare kan den kompetens och erfarenhet som finns hos utrikesfödda i Sverige tas tillvara på. Utifrån skräddarsydda matchningar möts kompetens och behov och resursslöseriet av den otroligt höga kompetens som finns minskar. Inom ramen för projektet kommer MINE samarbeta med Arbetsförmedlingen bland annat när det kommer till att erbjuda projektets deltagare yrkeskompetensbedömning vilket kan förkorta vägen till arbete för målgruppen. För att arbetsgivare snabbare ska kunna ta tillvara kompetensen och den arbetssökande ska få en bättre inblick i det svenska arbetslivet är yrkeskompetensbedömning ett värdefullt verktyg. Projektets deltagare kommer att handplockas utifrån samarbetsföretagens önskemål om kompetens vilket skapar bättre förutsättningar för fortsatta arbetsmöjligheter för individen.

Det finns en anledning till varför projektet bygger på två parallella spår. Det går inte att arbeta med enbart företagen och organisationerna för att nå ett inkluderande och mer mångfaldigt arbetsliv. Inte heller kan vi enbart påverka organisationskulturer genom att enbart erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för målgruppen. Arbetsmodellen är således en kombination av två spår som MINE utifrån erfarenhet anser nödvändigt att väva samman.

Kontakt:
Marianne Östlihn, projektledare MINE
marianne.ostlihn@mine.se