Integritetspolicy

MINE – Etnisk mångfald i arbetslivet

 

Om MINE och denna integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

MINE, 802417-2622, World Trade Center, Skeppsgatan 19, 211 11, Malmö, har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kandidater och medlemmar som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

MINE är Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Verksamheten arbetar utifrån ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv där mångfald kopplas till organisationsutveckling och affärsnytta. MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education och det är dessa fyra grundpelare som vår organisation vilar på.

När du använder våra tjänster samlar vi in dina personuppgifter. MINE är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till MINE vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

MINE är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder MINEs tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och MINE är inte ansvarig för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om din organisation blir medlem i MINE, köper tjänster som utbildningar, föreläsningar, rådgivningar, eventplanering eller deltar i mentorsprogram,  om du tillhandahåller oss ditt CV eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Tidigare erfarenheter och kompetensbakgrund;

 • Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

 • personnummer;

 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;

 • olika typer av demografisk information;

 • information om preferenser och intressen baserat på användning av Bolagets webbplatser;

 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller

 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Under MINEs event, t.ex. när du ansöker eller deltar i något av våra utbildningsprogram; intervjutillfälle;  när du medverkar vid våra nätverksträffar.

 • någon av MINEs webbplatser, t.ex.  när du beställer vårt nyhetsbrev.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en tjänst har du ingått ett avtal med MINE och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan MINE komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till MINEs webbplatser och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.

 • Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst och nyhetsbrev.

 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

 • Profilering

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill prenumerera på något av MINEs nyhetsbrev eller om du vill skapa ett konto på någon av MINEs webbplatser.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

 

Lagring av personuppgifter

MINE vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Medlem eller kund: Om du har en prenumeration hos MINE eller om du på annat sätt registrerat dig för någon av MINEs digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer samt varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

 • Rättslig skyldighet: MINE sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

 

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av MINEs verksamhet. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samarbetspartners utanför MINE: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför MINE och som är godkända av MINE kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.

 • Samkörning med privata och offentliga register: MINE kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av MINEs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att MINE ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Liechtenstein). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES.

 

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev från MINE.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att MINEs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

Om cookies

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

 

MINE – Etnisk mångfald i arbetslivet

World Trade Center

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

info@mine.se

0728-76 61 66